Propozice

Propozice ke stažení zde:      pdf Buttonms-word_button

Občanské sdružení Rybníky, člen ČMKU

pořádá

7. ročník Krajské výstavy psů
DOG SHOW DŽBÁN 2014

Krajská výstava je přístupná jedincům všech plemen mimo NO,
se zadáváním titulů Vítěz třídy a Krajský vítěz
a
Krajská Klubo
vá výstava Klubu chovatelů teriérů
pro plemeno cairnterrier
 se zadáváním titulů Vítěz třídy a Krajský vítěz a čekatelství klubového šampionátu CCJ,CC a CCV
(ocenění z výstavy platí pro zařazení do chovu)

dne 06.09.2014 – koupaliště Džbán, Praha

 Program :

07:30 – 09:00 přejímka psů
09:15   zahájení výstavy
09:30 – 14:00 posuzování v kruzích
10:00 – 14:00  předkolo mladý vystavovatel
14:30 – 16:00 přehlídky, soutěže

 

Uzávěrka přihlášek :
                            I.  02.08.2014                                                                        II. 18.08.2014

Přihlášky, informace :
Lucie Vynikalová
U Sušičky 63, 154 00 Praha 5
Telefon : 775 316 327
Email : vystavarybniky@centrum.cz
Web: www.dogshow-rybniky.cz
Č. účtu: 670100-2211105012 / 6210
Var. symbol: telefon uvedený v přihlášce

Přihlášky online přes www.dogoffice.cz nebo poštou.

Doklady k účasti na výstavě:
průkaz průvodu psa, vstupní list zaslaný organizátorem výstavy a očkovací průkaz.

Veterinární podmínky

 • všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva
 • psi nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.
 • po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo      případnému poranění psů a osob.
 • Všichni psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Pokyny pro vyplňování přihlášek:
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes získal předepsaný titul (zkoušku), bude zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. Na přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak bude přihláška vrácena. Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. K přihlášce psa je nutno přiložit fotokopii jeho průkazu původu. V případě zaslání přihlášky emailem je třeba přiložit naskenovaný PP a doklad o platbě výstavního poplatku, popřípadě kopii podkladů opravňujících pro zařazení do třídy pracovní či vítězů. Přihlásit psa lze i přes systém DOGOFFICE. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno emailem cca 10 dní před výstavou. Odesláním přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržet ustanovení výstavního řádu ČMKU a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Ve výstavním poplatku je zahrnuto vstupné pro jednu osobu na každého přihlášeného psa.

Všeobecná ustanovení:
U plemen rozdělených dle barevných rázů se titul Krajský vítěz uděluje jako na mezinárodní výstavě. Viz. Řády ČMKU – Příloha VŘ – Rozdělování plemen na výstavách. Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadované pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa.  Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádku ČMKU. Výstava se koná dle Výstavního řádu ČMKU. Výstava není podle zákona přístupná psům s kupírovanýma ušima.
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000 Kč, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Klasifikace

a)        Třída štěňat a dorostu
– velmi nadějná
– nadějná
Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.

b)        Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů:
– výborná
– velmi dobrá
– dobrá
– dostatečná
– neposouzen
Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů, veteránů se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Třídy povinné dle výstavního řádu ČMKU

 1. třída mladých – 9 – 18 měsíců
 2. mezitřída – 15 – 24 měsíců je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
 3. třída otevřená – od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
 4. třída pracovní – od 15 měsíců na základě pracovního certifikátu. Vystavují jej organizace pověřené ČMKU nebo přímo ČMKU.
 5. třída vítězů – od 15 měsíců pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
 6. třída veteránů – od 8 let.

Dále budou otevřeny

 1. třída štěňat – 4 – 6 měsíců
 2. třída dorostu – 6 – 9 měsíců

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Příklad: pokud se pes narodil 1.ledna 2011 je na výstavě pořádané 1.října 2011 zařazen do třídy mladých.
Přeřazovat psa ze třídy do třídy na výstavě je možné pouze s písemným souhlasem výstavní kanceláře a je povoleno pouze v případě, že došlo k záměně plemene nebo pohlaví, nebo že chybné zařazení psa je způsobeno pořadatelem.

Tituly a čekatelství
Vítěz třídy – může být udělen jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů  ocenění                            výborný 1. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.
Krajský vítěz – může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Pro Krajskou klubovou výstavu KCHT – plemeno cairnterrier

CCJ      – čekatelství může být zadáno jedincům oceněným ve třídě mladých známkou výborný 1
CC       – čekatelství mohou získat jedinci (pes i fena) s titulem Krajský vítěz
CCV     – čekatelství může být zadáno jedincům oceněným ve třídě veteránů známkou výborný 1
Zadání čekatelství KCHT není nárokové.

Soutěže I. :

Nejlepší veterán       psi a feny s titulem Vítěz třídy veteránů
Nejlepší štěně            psi a feny s oceněním VN1 ve třídě štěňat
Nejlepší dorost         psi a feny s oceněním VN1 ve třídě dorostu
Nejlepší mladý pes    psi s oceněním V1, Vítěz třídy mladých
Nejlepší mladá fena  feny s oceněním V1,  Vítěz třídy mladých

Nejlepší pes skupiny FCI   I.-X.  nastupují psi a feny plemen FCI skupin I. – X. s oceněním Krajský vítěz
Nejlepší pes neuznaných plemen FCI  nastupují psi a feny neuznaných plemen FCI s oceněním  Krajský vítěz
Nejlepší pes krajské výstavy  o titul soutěží vítězové soutěží nejlepší pes skupiny FCI I. – X. a nejlepší pes neuznaných plemen FCI

Soutěže II.:

Dítě a pes – Pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling).
Junior handling Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. V jeden výstavní den může mladý vystavovatel soutěžit pouze s jedním psem.

Rozdělení věkových kategorií:

 1. skupina 9 – 13 let
 2. skupina 13 – 17 let

Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.
Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let.
Nejlepší pár psů pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

Ceny :

Jednu věcnou cenu, dle získaného ocenění a titulu,

obdrží každý

vystavený a posouzený pes – fena.

Rozhodčí:

Libuše Ubrová (CZ) – hlavní rozhodčí
Olga Dolejšová (CZ)
Antonín Mudra (CZ)
Friederike Kappacher (A)  – pro plemeno cairnterriér – Klubová krajská výstava KCHT
Lenka Frnčová (CZ)
Ladislav Frnčo (CZ)

Změna rozhodčích a změna přidělení plemen vyhrazena. Přidělení plemen jednotlivým rozhodčím bude upřesněno na www.dogshow-rybniky.cz. Děkujeme za pochopení. 

Komentáře jsou uzavřeny.